Privatlivspolitik for kunder

Denne Privatlivspolitik er fastlagt af Grunnet Casting & Speak (samlet betegnet ”vi”, ”os” eller ”vores” i denne Privatlivspolitik) og gælder for Grunnet Casting & Speak.

 1. Om Grunnet Casting & Speak

  I forbindelse med driften af Grunnet Casting og Speaks virksomhed indsamler og behandler vi personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Vi er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

  Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til Grunnet Casting og speaks behandling af personoplysninger som led i driften af vores virksomhed, kan du kontakte os her:

  E-mail:  annette@grunnetcasting.com
  CVR - nr. 21496901

 2. Datasikkerhed er vigtig for os

  For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde hos Grunnet Casting & Speak, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

 3. Hvad er personoplysninger

  Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

 4. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

  De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold og driften af Grunnet Casting & Speaks virksomhed. De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner, men generelt vil det være oplysninger vedrørende kundeadministration, leverandøradministration samt oplysninger vedrørende Grunnet Casting & Speaks rettigheder og forpligtelser. Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Grunnet Casting & Speak vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit kunde- eller leverandørforhold.
  Vi indsamler og behandler alene almindelige personoplysninger i forbindelse med dit kunde- eller leverandørforhold hos Grunnet Casting & Speak.
  Vi vil typisk indsamle følgende oplysninger:

  Oplysninger vedrørende vores kunder
  Oplysninger, som du giver os, når du bliver kunde hos Grunnet Casting & Speak, herunder kontaktoplysninger (firmanavn, adresse og mail), dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i dit kundeforhold hos os.

  Oplysninger vedrørende vores leverandører og samarbejdspartnere
  Oplysninger, som du giver os i forbindelse med indgåelse af en leverance- eller samarbejdsaftale, herunder kontaktoplysninger (arbejde, jobtitel, fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i vores samarbejde.

  Oplysninger vi indhenter og behandler, når du besøger vores hjemmeside
  Oplysninger om den måde, hvorpå du navigerer i og mellem vores hjemmesider og de ressourcer, som du skaffer dig adgang til, information om din computer, enhed og browser, herunder i nogle tilfælde din IP-adresse, browsertype og anden hardware- og software-information.

 5. Brug af dine personoplysninger

  Grunnet Casting & Speak behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger i alle tilfælde gælder for dig.

  Grunnet Casting & Speak behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold (idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret.

  Administration af leverandør- og samarbejdsforhold – Grunnet Casting & Speak behandler dine personoplysninger i forbindelse med administration af leverandør- og/eller samarbejdsforhold, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som Grunnet Casting & Speak arbejder sammen med som led i driften af vores virksomhed.

  Drift og vedligehold af vores hjemmeside – Tilvejebringelsen af vores onlineydelser på vores hjemmeside, herunder for at understøtte den løbende evaluering og forbedring af vores hjemmeside.

  Overholdelse af gældende love og regler – Overholdelse af love og regler, som Grunnet Casting & Speak er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler, som påhviler os.
  Grunnet Casting & Speak anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

  Grunnet Casting & Speak bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine forhold (fx ændring af adresse, telefonnr. samt e-mail adresser), således at vi kan sikre, at oplysningerne altid er korrekte og opdaterede.

   

 6. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

  Grunnet Casting & Speak behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål (GDPR art. 6, stk. 1, litra a), (2) indgåelse eller opfyldelse af din aftale med Grunnet Casting & Speak (GDPR art. 6, stk. 1, litra b), (3) hensynet til Grunnet Casting & Speaks legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, (GDPR art. 6, stk. 1, litra f), og/eller (4) opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som vi er pålagt (GDPR art. 6, stk. 1, litra c). Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser i forbindelse med de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).

 7. Deling af personoplysninger

  Grunnet Casting & Speak videregiver alene oplysninger, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed.

  Grunnet Casting og Speak kan desuden videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed.
  Grunnet Casting & Speak tilstræber i videst muligt omfang at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.
  Grunnet Casting & Speak videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.

  Grunnet Casting og speak overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

 8. Dataintegritet og datasikkerhed

  Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet. Det er i Grunnet Casting & Speaks politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

 9. Dine rettigheder

  Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som Grunnet Casting og speak er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

  Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på annette@grunnetcasting.com. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

  Klage over Grunnet Casting og speaks behandling af dine personoplysninger kan ske til:

  Datatilsynet
  Borgergade 28, 5.
  1300 København K
  E-mail: dt@datatilsynet.dk

 10. Opdateringer

  Grunnet Casting & Speak evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.

   

© PIXmedia Webdesign